تعداد دانلودها 15936
تعداد پایان نامه 1425
تعداد مقاله 3565
بارگذاری شده5365
 • دانلود مقاله مدیریت دولتی
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود طرح کسب و کار(BP)
 • دانلود کتاب
 • دانلود مقاله حسابداری
 • دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
 • مقالات تحقیقات علمی
 • مقالات اقتصاد

فرهنگ کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی دو مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزۀ تئوری های مـدیریت رفتـار سـازمانی از جایگـاه ویژهای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر میرسد بر هم تأثیرگذار باشند. با توجـه بـه اهمیـت ایـن دو مؤلفـه مهم رفتاری, در این مقاله که مبتنی بر پژوهشی میدانی در یکی از سازمانهای دولتی ایران مـیباشـد, تـلاش گردیـده تـا ضـمن تعریفـی روشـن از مسأله, ادبیات مربوط به این دو مقوله با تأکید بر مطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم باز میگردد, مورد بررسی قـرار گیـرد. سـپس, اهـداف تحقیـق, مدل مفهومی و فرضیات تحقیق, روش تحقیق, جامعه آماری و نمونههای مـورد مطالعـه و روشهـای تجزیـه و تحلیـل دادههـا در قالـب متـدولوژی تحقیق تبیین شده است. یافته های تحقیق با بهرهگیری از روشهای مختلف آمار توصـیفی و اسـتنباطی در قالـب جـداول تحلیلـی، بخـشی دیگـر از مقاله را تشکیل میدهد که فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داده و در پایان نیز با توجه به نتایج آزمون های آماری, پیشنهادها و راهکـارهـایی در قالب جمعبندی و نتیجهگیری مقاله ارائه شده است.

فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 22
سال انتشار: 1385
قیمت: 6,000 تومان
خرید و دانلود

ارتباط با ما

 • شماره پشتیبانی برای ارتباط از طریق
 • واتساپ: 09925245046
 • پست الکترونیک: acapaper3.gmail.com
 • کانال تلگرام: acapaper_group
 • پیج اینستاگرام: acapaper_group

ارتباط با ما

با ما در ارتباط باشید
فایل تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود سریع