تعداد دانلودها 15936
تعداد پایان نامه 1425
تعداد مقاله 3565
بارگذاری شده5365
 • دانلود مقاله مدیریت دولتی
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود طرح کسب و کار(BP)
 • دانلود کتاب
 • دانلود مقاله حسابداری
 • دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
 • مقالات تحقیقات علمی
 • مقالات اقتصاد

زمينه وهدف: نيرويانساني به عنوان باارزشترين منابعسازماني محسوب مـيشـود. يكـي از عوامـل ايجـاد . آنچه مسلم است، جهان تاكنون به سرعت درحـال ١است منافعي همچون بهرهوري، رفتارشهروندي سازماني تغيير است. يكي از پيامدهاي اين تغييرات وجود معضلاتي همچون كمكاري، پرخاشگري و لجبازي است. اين رفتارها نهتنها بر عملكرد سازمانها تأثيرگذار است، بلكه روابط بين شخصي و روحيههمكاري كاركنان را نيـز تحتالشعاع قرار ميدهد. از اينرو سازمان در پي كاهش اينگونه رفتارها و افزايش هرچـه بيشـتررفتارهايي است كه براي سازمان منافعي ازجمله بهرهوري داشته باشد،به ايـنگونـه رفتارهـا، رفتارشـهرونديسـازماني ميگويند

 مواد و روشها:اين تحقيق كه در شش بيمارستان منتخب دانشگاه علومپزشكي تهران و شهيد بهشـتي انجـام شد ودادهها از طريق توزيع2پرسشنامه در بين 429نفر از كاركنان اين بيمارسـتانها بـه روش نمونـه گيـري دومرحله اي تصادفي جمعآوري شد. روش پژوهش، توصيفي-مقطعي و نوع تحقيق ميـداني بـوده اسـت. بـه منظور بررسي تاييد يا رد فرضـيه هـاي تحقيـق از آزمـونهـاي همبسـتگي اسـپيرمن و رگرسـيون و از نـرم افزارSPSS) ورژن 16(استفاده گرديد.

يافته ها: نتايج نشان داد كه بين رفتار شهروندي سازماني و بهره وري كاركنان رابطه معناداري وجـود دارد. بدين معنا كه وجود رفتار شهروندي سازماني بر ميزان بهره وري كاركنان تاثير داشته است

نتيجه گيري: در رابطه با مولفه رفتارهاي كمك كننده، در بيمارستان هاي موردمطالعه متفاوتي بدست آمـد ولي مولفه در مورد رفتار مدني نتايج يكساني بدست آمد. در نهايت، دلايل عدم بهبود مناسب و يا افت اين شاخصها در انتها مورد بررسي قرار گرفته است و تعدادي راهكار و پيشنهاد براي حل آنها ارائه گرديد.

فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 8
سال انتشار: 1389
قیمت: 4,000 تومان
خرید و دانلود

ارتباط با ما

 • شماره پشتیبانی برای ارتباط از طریق
 • واتساپ: 09925245046
 • پست الکترونیک: acapaper3.gmail.com
 • کانال تلگرام: acapaper_group
 • پیج اینستاگرام: acapaper_group

ارتباط با ما

با ما در ارتباط باشید
فایل تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود سریع